Regulamin - ZOO Borysew

Regulamin serwisu internetowego

www.zoosafari.com.pl

Szanowni Państwo, w dbałości o jakość świadczonych przez Serwis Internetowy zoosafari.com.pl Usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Regulamin wprowadzi Państwa między innymi w zasady rejestracji, składania Zamówień, reklamacji, zwrotów stosowne przez nas jako przedsiębiorcę.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

 

§1 SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyliśmy niżej określonych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego bilety@zoosafari.com.pl;
 3. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na teren Sprzedawcy i skorzystanie z jego Usług wydawany w formie Biletu elektronicznego.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie przedmiotem, którego będzie zakup Biletu.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Serwisie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Serwis internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem zoosafari.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną), w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Biletów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca/Organizator – przedsiębiorstwo Zoo Borysew SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. DOWBORCZYKÓW, nr 25, 90-019 ŁÓDZ, REGON: 472034418, NIP: 7251691979, + 48 790 70 30 30.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Biletów znajdujących się w ofercie Serwisu Internetowego.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Biletów wyrażając je w złotych polskich brutto.
 4. Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia oraz momentem zawarcia Umowy Sprzedaży przedmiotem której jest zakup Biletu.
 5. W celu korzystania z Serwisu Internetowego, składania zamówień na Bilety oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz aktywny numer telefonu kontaktowego.

 

§3. ZAKUP BILETÓW

 1. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia z wykorzystaniem interaktywnego formularza.
 2. Aby złożyć Zamówienie i zakupić Bilet należy w pierwszej kolejności uruchomić interaktywny formularz poprzez kliknięcie opcji KUP BILET dostępnej w prawym górnym rogu Serwisu Internetowego.
 3. W celu ułatwienia składania Zamówień Sprzedawca przygotował czytelny interaktywny formularz Zamówienia, za pomocą którego Klient wybierze rodzaj Biletów, ich liczbę oraz wprowadzi niezbędne dane do płatności jak również złoży stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.
 4. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówienia i zakup Biletów poprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 5. Kliknięcie przez Klienta KUPUJĘ I PŁACĘ jest momentem złożenia Zamówienia oraz momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§4. REALIZACJA USŁUGI OBJĘTEJ BILETEM

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest zakup Biletu. Zakupiony Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren obiektu, którym jest teren Zoo zlokalizowany w miejscowości Borysew nr 25 bez ograniczenia czasu pobytu.
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Zoo wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów.
 3. Na terenie ZOO obowiązuje ruch pieszy wyznaczonymi alejkami.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się warunki atmosferyczne.
 5. Zabrania się jazdy na rowerach, łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach.
 6. W czasie pobytu na terenie ZOO grup zorganizowanych odpowiedzialność za nie ponosi wyznaczony opiekun grupy.
 7. Zabrania się wykonywania zdjęć, nagrywania filmów w celach komercyjnych i świadczenia wszelkich usług dla osób zwiedzających bez zgody obsługi ZOO.
 8. Zabrania się przechodzenia za ogrodzenie oraz dokarmiania i płoszenia lub niepokojenia zwierząt.
 9. Zabrania się wrzucania do basenów lub na wybiegi jakichkolwiek przedmiotów.
 10. Zabrania się wprowadzania wszelkich zwierząt.
 11. Zabrania się niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu.
 12. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych na terenie ZOO z wyłączeniem punktów gastronomicznych znajdujących się na terenie obiektu. Osoby nietrzeźwe lub nieprzestrzegające zasad niniejszego regulaminu będą wypraszane.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo Klientów prosimy o zachowanie ostrożności i bezpiecznej odległości podczas fotografowania się, a także nie wkładanie rąk i innych przedmiotów za siatkę.
 14. Prosimy o zachowanie czystości, a zużyte butelki i opakowania pozostawiać w koszach.
 15. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zachowania się odpowiedzialność prawną ponoszą osoby zwiedzające.
 16. Bezwzględnie zabrania się karmienia zwierząt, z wyjątkiem podawania karmy na terenie Mini Zoo!
 17. Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody na zdrowiu, życiu lub mieniu osób zwiedzających, wynikającą z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i nieprzestrzegania jego postanowień, ponoszą osoby zwiedzające.

 

§5. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedana usługa ma wadę wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 2. Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 3. Przed złożeniem reklamacji Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
 6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

 

§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Umowa zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest umową o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniem rozrywkowym czy kulturalnym.

 

§7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Serwis Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Serwisie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Serwisu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 listopada 2018 roku do odwołania.

 

Facebook Zoo Borysew
Instagram Zoo Borysew
Youtube Zoo Borysew
Jak dojechać Zoo Borysew
Zadzwoń do Zoo Borysew