Ogród Zoologiczny Zoo Safari Łódź

Bernikla Kanadyjskia

(Branta canadensis) 

Bernikla kanadyjska to naj­więk­sza i jedna z naj­licz­niej­szych współ­cze­śnie ży­ją­cych dzi­kich gęsi. Coraz czę­ściej wy­stę­pu­je w Eu­ro­pie. Jest to ga­tu­nek mi­gru­ją­cy. Pier­wot­ne śro­do­wi­sko znaj­du­je się na Ala­sce, w Ka­na­dzie i na pół­no­cy USA. Z okre­sie zi­mo­wym ptak wę­dru­je w re­jo­ny Mek­sy­ku, a nie­któ­re po­pu­la­cje do wschod­niej Azji. Z uwagi na swój pięk­ny wy­gląd, w prze­szło­ści ber­ni­kle ka­na­dyj­skie były ho­do­wa­ne na dwo­rach kró­lew­skich.

jest dużym ptakiem, długość ciała wynosi nawet 100 cm, a rozpiętość skrzydeł do 190 cm. Typowy przedstawiciel waży ok 2- 6,5 kg. Prezentuje się bardzo dostojnie i elegancko. Gatunki dzikie żyją ok. 20 lat, hodowlane nawet 80 lat.

Długość ciała gęsi kanadyjskiej wynosi 100 cm a rozpiętość skrzydeł 190 cm. Typowy przedstawiciel waży od 2 do 6,5 kg.  Na wolności żyją ok 20 lat,w  hodowli nawet do 80. Gatunki dzikie żyją ok. 20 lat, hodowlane nawet 80 lat. jest dużym ptakiem, długość ciała wynosi nawet 100 cm, a rozpiętość skrzydeł do 190 cm. Typowy przedstawiciel waży ok 2- 6,5 kg. Prezentuje się bardzo dostojnie i elegancko. Gatunki dzikie żyją ok. 20 lat, hodowlane nawet 80 lat.

jest dużym ptakiem, długość ciała wynosi nawet 100 cm, a rozpiętość skrzydeł do 190 cm. Typowy przedstawiciel waży ok 2- 6,5 kg. Prezentuje się bardzo dostojnie i elegancko. Gatunki dzikie żyją ok. 20 lat, hodowlane nawet 80 latGa­tun­ki dzi­kie żyją ok. 20 lat, ho­dow­la­ne nawet 80 lat.Żywi się po­kar­mem ro­ślin­nym, cza­sa­mi upra­wa­mi rol­ny­mi, dla­te­go w nie­któ­rych re­jo­nach jest uzna­wa­na za szkod­ni­ka. Spo­ra­dycz­nie od­ży­wia się po­kar­mem zwie­rzę­cym. Gniaz­da bu­du­je bli­sko wody. Jaja skła­da w kwiet­niu i maju, na­stęp­nie wy­sia­du­je je przez ok. mie­siąc. Przez ko­lej­ne 2 mie­sią­ce opie­ku­je się mło­dy­mi na ziemi.

Żywi się głównie pokarmem roślinnym sporadycznie zwierzęcym. Już w dru­gim roku życia gęś szuka part­ne­ra. Jak wiele in­nych ga­tun­ków pta­ków, są mo­no­ga­micz­ne – wiążą się z jed­nym part­ne­rem na całe życie. Z tym, że po śmier­ci jed­ne­go z nich, gęś może sobie zna­leźć in­ne­go.

Gniaz­da bu­du­je na ziemi, bli­sko wody. Jaja skła­da w kwiet­niu i maju, na­stęp­nie wy­sia­du­je je przez ok. mie­siąc. Przez ko­lej­ne 2 mie­sią­ce opie­ku­je się mło­dy­mi. Choć sa­miec chęt­nie bu­du­je i ochra­nia gniaz­do, to ja­ja­mi i mło­dy­mi wię­cej zaj­mu­je się sa­mi­ca.

Żywi się pokarmem roślinnym, czasami uprawami rolnymi, dlatego w niektórych rejonach jest uznawana za szkodnika. Sporadycznie odżywia się pokarmem zwierzęcym. Gniazda buduje blisko wody. Jaja składa w kwietniu i maju, następnie wysiaduje je przez ok. miesiąc. Przez kolejne 2 miesiące opiekuje się młodymi na ziemi.

Po­dob­nie jak więk­szość gęsi, ber­ni­kle  mi­gru­ją do cie­plej­szych re­jo­nów. Je­sien­ne mi­gra­cje roz­po­czy­na­ją się od wrze­śnia do li­sto­pa­da. Lecąc gru­pa­mi ukła­da­ją się w cha­rak­te­ry­stycz­ny kształt li­te­ry V.